Aktiviteter til styrkelse af naboskabet

Formål

Formålet med aktiviteten er at øge trivslen ved at arbejde med ejerskabs- og ansvarsfølelse, netværksdannelse samt at modvirke ensomhed.

Delmål

Målet er at: Øge ejerskabsfølelsen for afdelingerne; Bevare beboernes tilstedeværelse og engagement på fællesarealerne; Øge relationerne beboerne imellem og at Øge naboskabet og livskvaliteten for ensomme og psykisk sårbare

Beskrivelse

Aktiviteten består af en række delaktiviteter, der til sammen skal medvirke til at øge relationerne beboerne imellem og derved øge trygheden.

Miniforskønnelser: Forskønnelser, som beboerne selv står for, har to positive effekter; afdelingen fremstår mere attraktiv, og der signaleres, at beboerne har ejerskab. Begge dele fremmer trivsel og tryghed for alle beboere, og ikke kun dem der deltager.

Med udgangspunkt i beboernes idéer samarbejder helhedsplanen og beboerne om mindre fysiske forskønnelsestiltag i boligafdelingerne. Det kan være anlæg af nytte- eller prydhaver, anlæg af en terrasse, etablering af en fælles grill, udsmykning eller maling af opgange, kældre og rækværk, etc. Ved at engagere beboerne i etablering samt drift og vedligeholdelse af miniforskønnelserne styrkes ejerskab, naboskab og tryghed. I den foregående helhedsplansperiode er der igangsat syv grønne projekter forskellige steder i kvarteret. De grønne projekter vedligeholdes alle af beboerne, med mere eller mindre støtte og vejledning fra helhedsplanen. Alle projekterne omfatter et antal havekasser samlet i en gruppe.

Beboernes idéer skal altid drøftes med og godkendes af afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret, og der skal være en plan for vedligeholdelse af miniforskønnelsen fremover, ligesom der skal være en plan for, hvad der skal gøres, hvis engagementet hos beboerne forsvinder. Det tilstræbes, at det er en gruppe beboere, der går sammen om en miniforskønnelse. Forud for selve miniforskønnelsen gennemføres der et informations- og rekrutteringsforløb for at sikre en bredere opbakning.

Helhedsplanen arrangerer walk-and-talks for beboerne, hvor de kommer rundt og ser andre afdelingers miniforskønnelser.

Helhedsplanen udarbejder en folder, der giver inspiration til miniforskønnelser og også klargør forventningerne til beboerne i afdelingen.

Se en video om miniforskønnelser her.

Sociale og kulturelle aktiviteter: Med udgangspunkt i beboernes idéer samarbejder helhedsplanen med beboerne om at arrangere og gennemføre sociale og kulturelle aktiviteter i boligområdet. Der vil være særligt fokus på at øge relationerne mellem beboerne på tværs af alder, køn og etnicitet.

Helhedsplanen udarbejder en folder, der giver beboerne inspiration til at afholde sociale og kulturelle aktiviteter, og folderen beskriver desuden rammerne for, hvilke aktiviteter som helhedsplanen kan involvere sig i.

Studerende fra Film- og medievidenskab, Københavns Universitet producerer, mod honorar, et par kortfilm om miniforskønnelser samt sociale og kulturelle aktiviteter, som vises til inspiration til afdelingsmøder mv.

Naboambassadører og opgangsfællesskaber: For nogle beboere er det svært at deltage i fællesaktiviteter. En del af disse beboere er ensomme og psykisk syge. Disse beboere kan alligevel have brug for kontakt til andre i boligafdelingen fx en nabo eller en anden person i afdelingen.

Ved opsøgende arbejde, opgang for opgang, afklares det om én eller flere beboere vil påtage sig rollen som frivillige naboambassadører. Naboambassadøren får til opgave at være i kontakt med alle i opgangen og eventuelt tage initiativ til aktiviteter for opgangens beboere. Det bliver endvidere en vigtig opgave for naboambassadørerne at få inkluderet de ensomme og psykisk syge beboere tættere i afdelingens fællesskaber.

Naboambassadørerne kan endvidere hjælpe kommunen, boligorganisationen eller andre med at komme i kontakt med områdets beboere og formidle viden til grupper, der ellers kan være svære at nå. Det kan være isolerede beboere eller beboere, der ikke læser dansk og derfor ikke åbner breve fra det offentlige.

Helhedsplanen udarbejder materiale til Naboambassadørerne med relevante informationer om boligafdelingen, kommunen og andre samarbejdspartnere. Derudover tilbydes Naboambassadørerne at deltage i relevante kurser i forhold til kontakten til forskellige beboertyper, ligesom de tilbydes at indgå i netværk med andre naboambassadører.

Hvis du vil vide mere om aktiviteten så kontakt:

  • Sekretariatsleder Mikkel Josephsen tlf.: 26 30 33 07 / mail: mj@vibo.dk